چای شما

تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱۳۹۶ در ۱۲:۵۱ ق.ظ , کد خبر:   60869
دومین همایش صنف نیروهای آزادشاغل درمدارس غیردولتی استان گیلان برگزارشد/ تصویر

دومین همایش صنف نیروهای آزادشاغل درمدارس غیردولتی استان گیلان برگزار شد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار صبح رانکوه؛ دومین همایش صنف نیروهای آزادشاغل درمدارس غیردولتی استان گیلان در روزپنج شنبه مورخ ۹۶/۶/۲ساعت ۱۰صبح درسالن خانه کارگراستان گیلان برگزارگردید.

درابتدا صفرزاده مشاورآقای کوچکی نژادنماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شاغلین درمدارس غیردولتی درذیل مجموعه آموزش وپرورش و دارای نقش درعرصه تعلیم وتربیت می باشند.مشکلات بایددرکمسیون آموزش وتحقیقات مجلس پیگیری شود. درمدت تشکیل صنف پیگیردوموضوع بوده؛ استقرارمکان صنف ودیگری درخواست اصلاح وبازنگری قوانین بویژه درخصوص بیمه. ایشان درچارچوب قوانین قول مساعدت دادندواینکه دردیداربا وزیرجدیددرهفته آینده مطالبات شما رابیان خواهیم نمود.و برپیگیری مسائل توسط صنف اما با هماهنگی مسئولین استانی وانجمن هایی که به این صنف رسمیت دادند تاکیدنمودند.

درادامه آقای ایزدی دبیراجرایی خانه کارگراستان گفت: اگرفرهنگیان نباشندهیچ چیزنیست چراکه فرهنگ پایه همه اموراست. افزودندصنف شاغلین مدارس غیردولتی ازانجمن های صنفی کارگری محسوب میشود. انجمن های صنفی یک تشکل است که درقانون کارپیش بینی شده است.

درادامه مسئول صنف مواردی جهت همکاری وبهره مندی شاغلین مدارس غیردولتی ازآقای ایزدی درخواست نمودند ایشان نیزقول مساعدت وپیگیری دادند.

 

 

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید