چای شما

تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ در ۲:۰۱ ب.ظ , کد خبر:   5722
یارانه شیر دامداران املشی پرداخت شد

 شیر-دامداران

بیش ازیک میلیاردریال یارانه شیربه حساب بانکی دامداران عضوتعاونی دامداران شهرستان املش واریز شد.

 به گزارش خبرنگا صبح رانکوه مدیر عامل تعاونی دامداران شهرستان املش گفت: دامداران شهرستان املش یک میلیاردو۴۲۸میلیون ریال یارانه شیرماه بهمن واسفندگذشته به حساب بانکی۷۵۰دامدارفعال عضواین تعاونی درهفته گذشته واریزشد.

احسان خبازکارافزود: به ازاءهرکیلوگرم شیردربهمن ماه۱۹۰۰ریال وبرای اسفندماه ۱۲۹۶ریال یارانه تعلق گرفته که دامداران فعال عضوتعاونی دامداران شهرستان املش دردوماه بهمن واسفنددرمجموع۸۹۸هزارو ۴۲۰کیلوگرم شیرتولید نموده اند.

بنر-رانکوه-نیوز-ادامه-مطلب.

نظر دهید